ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဥပေဒၾကမ္း

ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဥပေဒၾကမ္း

၁၇ ၊ ၅ ၊ ၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းမွ ဦးေဆာင္လ်ွက္ ပညာရွင္မ်ား အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း မ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဥပေဒၾကမ္းနွင့္ ပက္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္း ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာေကာ္မတီသို႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြး တင္ျပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမား ေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးဘမ်ိဳးသိန္း နွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက လက္ခံေတြ႔ဆံု ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္းမွ တင္ျပေသာ အဓိကအခ်က္မ်ားမွာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ား၌ ျပည္္နယ္နွင့္တိုင္း အစိုးရအဖဲြ႔မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား မပါရွိသျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အဓိက အခ်က္ျဖစ္ေသာ Decentralization ျဖစ္နိုင္ေရး အတြက္ အားနည္းေနလ်ွက္ ရွိျခင္း ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ၾကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း ထိုၾကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း စသည့္ ျပဌာန္းခ်က္ အသစ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး တင္ျပအၾကံ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ရုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ Infrastructure မ်ား တည္ေဆာက္ ေပးရုံသာမကဘဲ စိုက္ပ်ိဳေရး ၊ ေမြးျမဴေရး နည္းပညာမ်ား အျခားအသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း နည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္း အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာ မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ဥပေဒျပဌာန္း ခ်က္မ်ား၌ ထည့္သြင္းရန္ အၾကံျပဳ ခဲ့ပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *