The 2018 City Life Survey

The 2018 City Life Survey

၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈစစ္တမ္း “

ၿမိဳ႕ျပ ဘဝသာယာခ်မ္းေျမ့မႈဆိုတာ??
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ေနလူထုရဲ့ ဘဝသာယာခ်မ္းေျမ့မႈ အေျခအေန?? ၂၀၁၈ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈဘဝစစ္တမ္းကိုေအာက္ပါလင့္ခ္မွာေဒါင္းလုပ္ လုပ္ၿပီး ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္။
https://asiafoundation.org/…/City-Life-Survey-2018_Myanmar_…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *